Các Điều Khoản và Điều Kiện

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Trang Web này (“Trang Web”) do Công Ty TNHH Dairy Farm quản lý. Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý bị ràng buộc theo các Điều Khoản Sử Dụng này. Điều khoản và điều kiện bổ sung (bao gồm các sửa đổi) áp dụng cho khu vực cụ thể của Trang Web này hoặc một giao dịch, sự kiện hoặc hoạt động cụ thể sẽ được đăng ở khu vực cụ thể của Trang Web này tùy theo từng thời điểm bởi Công ty TNHH Dairy Farm.

2. CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN

Công ty TNHH Dairy Farm sẽ cập nhật và sửa đổi các Điều Khoản Sử Dụng tùy theo từng thời điểm mà không có thông báo trước.

3. KHÔNG SỬ DỤNG TRÁI PHÉP

Quý vị không thể sử dụng Trang Web này hoặc bất kỳ nội dung nào của Trang Web được đề cập cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Quý vị đồng ý tuân thủ tất cả các điều luật, quy tắc và quy định áp dụng có hiệu lực tùy theo từng thời điểm.

4. Trang Web WEB BÊN THỨ BA

Trang Web này chứa các liên kết siêu văn bản nhất định đến các Trang Web bên thứ ba khác. Công Ty TNHH Dairy Farm chưa xem xét, không chịu trách nhiệm, và không chấp nhận trách nhiệm về bất kỳ nội dung, thông tin hoặc ý kiến nào trong các Trang Web đó. Không có liên kết siêu văn bản nào đối với Trang Web này được cho phép mà không có văn bản chấp thuận trước của Công Ty TNHH Dairy Farm.

5. SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BẢN QUYỀN

Tất cả các nội dung của Trang Web, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh, ảnh, logo, thương hiệu, biểu tượng nút, siêu liên kết, âm thanh, video, dữ liệu và phần mềm (“Nội Dung Trang Web”) được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ và các hiệp ước ở Hồng Kông và ở nơi khác và không được sao chép mà không có văn bản chấp thuận trước của Công Ty TNHH Dairy Farm. Quý vị chỉ có thể in và/hoặc tải về bản cứng của các trang riêng biệt của Trang Web này để sử dụng cho riêng cá nhân bạn, miễn là quý vị không xóa bỏ bất cứ thông báo nào về bản quyền (nếu có) hoặc bạn ghi rõ Công Ty TNHH Dairy Farm là chủ sở hữu bản quyền trên bản đó. Bất kỳ (các) Trang Web nào của bên thứ ba được ủy quyền được đề cập đến hoặc được truy cập bằng cách liên kết siêu văn bản thông qua Trang Web này thuộc về và vẫn là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Công Ty TNHH Dairy Farm không thừa nhận, phê duyệt hoặc xác nhận các Trang Web của bên thứ ba này.

6. THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Mặc dù Công Ty TNHH Dairy Farm nỗ lực cập nhật các thông tin và nội dung trên Trang Web này, Công Ty TNHH Dairy Farm không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay tính đầy đủ hoặc việc quý vị sử dụng Trang Web này; chúng tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm cập nhật thông tin và nội dung (hoặc bất kỳ phần nào) trên Trang Web này. Không có điều gì ở đây được hiểu là đưa ra lời khuyên hay khuyến cáo cho quý vị và không ai nên dựa vào thông tin này làm cơ sở cho bất kỳ quyết định hay hành động nào. Đặc biệt là kết quả và trình bày thực tế có thể rất khác so với bất kỳ dự báo, ý kiến hay kỳ vọng nào được thể hiện trên Trang Web này. Không có gì trên Trang Web này cấu thành hoặc hình thành bất kỳ phần nào của lời mời hay đề nghị đầu tư hoặc thỏa thuận về bất kỳ khoản nợ hoặc đầu tư chứng khoán nào khác của Công Ty TNHH Dairy Farm hoặc các bên liên quan và không có gì trên Trang Web này tạo thành cơ sở hoặc là căn cứ cho bất kỳ hợp đồng hay cam kết nào.

7. TRUY CẬP VÀ CẬP NHẬT

Trang Web này có thể truy cập bởi người dùng được Công Ty TNHH Dairy Farm cho phép. Người được cho phép phải cập nhật thông tin tài khoản của họ thường xuyên.

8. CHẤM DỨT HOẶC ĐÌNH CHỈ TRUY CẬP

Công Ty TNHH Dairy Farm bảo lưu quyền chấm dứt hoặc đình chỉ việc quý vị truy cập vào Trang Web này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó)vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước.

9. BỒI THƯỜNG

Quý vị hiểu và đồng ý chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi của mình trên Trang Web này. Quý vị đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công Ty TNHH Dairy Farm, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, bên cấp phép, giám đốc, nhân viên, đại lý và các nhà cung cấp thông tin bên thứ ba của Công Ty TNHH Dairy Farm cho Trang Web này không bị và vô hại đối với tất cả các khiếu nại và thiệt hại do kết quả của việc sử dụng hoặc ngẫu nhiên khi quý vị sử dụng hoặc sử dụng sai Trang Web này và bất kỳ nội dung nào trên đó.

10. QUYỀN RIÊNG TƯ VỀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công Ty TNHH Dairy Farm cam kết bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu và thông tin cá nhân của quý vị. Để cung cấp dịch vụ cho quý vị và để tạo thuận lợi cho hoạt động của Trang Web, Công Ty TNHH Dairy Farm thu thập thông tin cá nhân nhất định mà quý vị cung cấp cho Trang Web. Vui lòng tham khảo Chính Sách về Quyền Riêng Tư và Tuyên Bố Thu Thập Thông Tin Cá Nhân của Dairy Farm đã đề ra các chính sách của Công Ty TNHH Dairy Farm để thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân thu được từ Trang Web.

11. KHÔNG TỪ BỎ QUYỀN

Không có bất kỳ việc từ bỏ quyền nào trong bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào của Công Ty TNHH Dairy Farm được coi là sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào khác.

12. LUẬT QUY ĐỊNH VÀ THẨM QUYỀN

Các Điều Khoản Sử Dụng này được quy định theo pháp luật của Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông và trong trường hợp có tranh chấp, các bên phải tuân theo thẩm quyền không độc quyền của các tòa án của Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông.

13. BẢN DỊCH

Các Điều Khoản Sử Dụng này được viết bằng tiếng Anh. Nếu Điều Khoản Sử Dụng này có những bản bằng ngôn ngữ khác và có sự khác biệt giữa các bản này, thì bản tiếng Anh sẽ được sử dụng là bản chuẩn.

BẢN QUYỀN

Các nội dung có sẵn trên Trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn là tất cả các văn bản, dữ liệu, chương trình, đồ họa, hình ảnh và video thuộc bản quyền sở hữu của Công Ty TNHH Dairy Farm. Trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây hoặc có được văn bản cho phép trước từ Công Ty TNHH Dairy Farm, bất kỳ hành vi sao chép, chuyển đổi, phân phối, phổ biến hoặc cung cấp tác phẩm thuộc bản quyền đó cho công chúng đều bị nghiêm cấm.

Người dùng được phép tải về các tài liệu trên Trang Web này và lưu trữ chúng trong máy tính nội bộ, miễn là chỉ dành cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại, và thông báo bản quyền này sẽ được tải về cùng một lúc. Người dùng nên lưu ý rằng sự cho phép này chỉ áp dụng cho các tài liệu thuộc bản quyền của Công Ty TNHH Dairy Farm, chứ không phải tài liệu thuộc bản quyền của bên thứ ba.